top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

WIE ONZE BUS HUURT, IS ZICH BEWUST VAN VOLGENDE VOORWAARDEN

 

1. ALGEMEEN

1. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de huurder (hierna: huurder) aanvaard door het enkel feit van hetsluiten van een overeenkomst met de onderneming THE HAPPY PLACE COMM V (hierna: verhuurder). De algemene voorwaarden vande huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten. Het gebruik van een eigen bestelbon of offerte van de huurder doet hieraan geen afbreuk.

2. Niet geldigheid van één of meer clausules van deze algemene verhuursvoorwaarden heeft in geen geval invloed op de geldigheidvan andere contractuele clausules.

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of bepalingen uit de verhuursvoorwaarden, zijn slechts van kracht indienen voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door verhuurder wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan dehuurder daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene verhuursvoorwaarden is geregeld, dan dient deze situatiein de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

4. Vermelde bedragen zijn steeds inclusief BTW.

2. RESERVERING / PRIJSBESTEK / BOEKING / ANNULEREN

5. Een reservering wordt gevolgd door een prijsbestek. Ze is afgerond indien de huurder de reservering heeft bevestigd en hetvolledige huurbedrag + waarborg heeft betaald. Vanaf dan spreken we van een boeking.

6. Een prijsbestek is geheel vrijblijvend en bindt verhuurder/huurder op geen enkele wijze. De aanvraag wordt bindend wanneer deverschuldigde som + waarborg op de rekening van de verhuurder staat.

7. Een aangeboden prijsbestek is geldig gedurende twee weken na het opsturen, waarna deze vervalt.

8. Gegevens verstrekt door verhuurder blijven eigendom van verhuurder en mogen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijketoestemming van verhuurder niet worden verveelvoudigd en/of vertrekt aan derden. Voorts dienen de door verhuurder verstrektegegevens slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

9. Door te bevestigen en het voorschot te betalen gaat de huurder akkoord met de prijs, de Algemene Voorwaarden en eventueleandere gemaakte afspraken.

10. Een boeking betekent dat de verhuurder de voertuig(en) gedurende de huurperiode vrijhoudt en dat de verhuurder beschikbaar isom de huurder naar bestvermogen bij te staan gedurende de huurperiode.

11. Annuleren kan, maar is niet gratis.

- Van 50 tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode: 10% van het totaalbedrag wordt aangerekend.

- Van 30 tot 14 dagen voor aanvang van de huur: 50% van het (geannuleerde) bedrag wordt aangerekend.

- Vanaf 14 dagen voor aanvang van de huur: 100% van het (geannuleerde) bedrag wordt aangerekend.

- In geval van ernstige overmacht -ziekte, overlijden, reisverbod...- kan de boeking verplaatst worden.

12. De verhuurder behoudt zich het recht te annuleren in geval van overmacht: Onvoorziene schade aan het voertuig,weersomstandigheden die schade kunnen toebrengen aan het voertuig, en zo verder. De huurder ontvangt in dit geval 100% van het betaalde bedrag terug. De huurder kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

13. Voor vertrek mailt de huurder een duidelijke afbeelding van zijn/haar rijbewijs door via hallowildeweg@gmail.com. Zo ook in geval van een tweede bestuurder.

3. HUURPERIODE

14. De huurperiode vangt aan om 15.00 uur op de datum zoals is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen enschriftelijk bevestigd. Bijgevolg is de huurder ervoor verantwoordelijk op de afgesproken plaats en tijd aanwezig te zijn voor inontvangstname van het gehuurde voertuig. Bij afwezigheid van de huurder is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en kosten voor 1 dag aan te rekenen. De huurovereenkomst blijft overeind: De huurder mag het voertuig nog steeds ophalen, de verhuurder rekent hoe dan ook 100% van het facturatiebedrag.

15. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen én schriftelijk bevestigd door de verhuurder, brengt de huurder het gehuurde voertuig terug naar de werkplaats van de verhuurder op de volgens huurovereenkomst overeengekomen einddatum, om 11.00 uur.Als de gehuurde voertuigen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij Wildeweg zijn terug gebracht, wordt de huurder vanrechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Bijgevolg heeft de verhuurder het recht de goederen terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle kosten (o.a. opladen,vervoeren,afladen, enz.) worden doorgerekend aan de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de huurprijs over een dag, met behoud van het recht van de verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te vorderen. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurd kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip strafbaar is als oplichting.

16. De huurperiode mag telefonisch worden verlengd door de huurder, onmiddellijk gevolgd door een bevestiging per mail. De verhuurder behoudt zich ten allen tijde het recht deze verlenging te weigeren.

4. HUURPRIJS, WAARBORG EN BETALINGSVOORWAARDEN

17. De huurprijs wordt berekend per dag. Per gehuurde dag mag de huurder kosteloos 215 kilometer rijden. Per extra gereden kilometer rekent de verhuurder 0,25 euro aan. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken.

18. De huurder betaalt steeds vooruit.

19. De huurder betaalt een waarborg van 1250 euro. Dit is tevens zijn eigen risico per schadegeval. 

De waarborgsom mag door de verhuurder ingehouden worden voor schade / gebreken / niet nageleefde afspraken tussen huurder en verhuurder, verkeersboetes en agressie.

20. Alle huurprijzen zijn steeds inclusief BTW, onderhoud, olie, milieuheffing, reiniging en verzekeringsbijdrage maar exclusief brandstof.

5. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

 

21. De verhuurde voertuigen mogen uitsluitend gebruikt worden voor recreatief gebruik binnen de privésfeer van de huurder.

22. De huurder verklaart dat alleen hij/zijzelf en de opgegeven tweede chauffeur met het voertuig zullen rijden. De huurder is 25 jaar of ouder en tenminste 5 jaar houder van een rijbewijs B.

23. De huurder verplicht zich ertoe de verhuurder ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder hiervoor te vrijwaren.

24. De huurder is ertoe gehouden de mobilhome correct aan te sluiten en te gebruiken, tegen overbelasting te beschermen en in te staan voor een correct gebruik van de infrastructuur. Indien er zich tijdens de trip gebreken vertonen, dient de huurder zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de verhuurder. De verhuurder voert enkel de herstelwerkzaamheden uit ten gevolge van een normale slijtage die noodzakelijk blijken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren, maar dient andere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of door daden van derden, noodzakelijk werden, moeten volledige door de huurder betaald worden.

25. De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werkingstellen of het in bezit hebben van het gehuurde voertuig. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave is hij/zij een heer/dame in het verkeer, staat hij/zij alleen in voor alle kosten en risico's die verkeersovertredingen met zich meebrengen. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard. De verhuurder kan van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen steeds doorrekenen aan de huurder.

26. Het is de huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken of huisdieren te vervoeren.

27. De huurder respecteert steeds de aangegeven maximumsnelheid van 85km/h.

28. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.

29. De huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken (Diesel)

30. De huurder is verplicht er op toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen van gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

31. De locatie, ondergrond en toegangswegen dienen geschikt te zijn voor verkeer van 3,5 ton. Breedte 2,10 meter, hoogte 3,3 meter.

32. De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan de verhuurder te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De huurder dient de zaken gereinigd en op dezelfde wijze alszij deze ontvangen heeft te retourneren. Uitzondering: De verhuurder staat in voor het wassen van de wagen en een grondige poetsbeurt. Toilet, koelkast en keuken dienen echter door de huurder gepoetst te worden.

Extra arbeidstijd door niet of onvoldoende reinigen wordt in rekening gebracht.

33. Allerlei bepalingen : Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aanderden te overhandigen. De huur wordt alleen toegestaan binnen de Europese Unie. Verplaatsing van het gehuurde buiten de grenzen van de EU is verboden. De verhuurder moet altijd op de hoogte zijn van de plaats waar de voertuigen zich bevinden. De huurder verbindt zich de verhuurder op diens vraag kennis te geven van de whereabouts van het voertuig.

6. VERZEKERING & SCHADE

34. De verhuurder verbindt zich ertoe een geldige autoverzekering mét clausule voor verhuur aan derden te hebben lopen voor de periode van de verhuur. Deze verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid, gegarandeerd door onze partner RUWELKA.

35. De verhuurder verbindt zich ertoe bijstand en pechverhelping te hebben afgesloten voor de periode van de verhuur. Pechbijstand in de BENELUX & Europa is gegarandeerd via onze partner VAB.

36. De burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder is gedekt binnen de grenzen van de B.A.-verzekering afgesloten bij AXA.

De huurder kan de polis inzien op aanvraag.

37. De maximale aansprakelijkheid van de huurder bedraagt 1250 euro per schadegeval, deze wordt onbegrensd in volgende gevallen:

- grove nalatigheid of schuld

- opzet en kwade bedoelingen

- verhuur aan derden

- schade ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig door de verhuurder is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden.

De schade is ontstaan door vermissing of gedeeltelijke vermissing van het voertuig of bij het voertuig horende materialen,onderdelen of bescheiden.

De schade is ontstaan doordat er beslag op het voertuig is gelegd.

7. MAAK ER EEN FIJNE TRIP VAN, ook voor uw medemens & moeder aarde

Wie er met onze bussen op uit trekt verbindt zich ertoe elke kampeerplek opgeruimd achter te laten, geen afval of chemische producten te lozen in de natuur en mens en omgeving te respecteren.

8. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.

bottom of page